Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Szkolenie: Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego oraz procedury FIDIC (2 dni)

Kursy i szkolenia » Wszystkie » Szkolenie: Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego oraz procedury FIDIC (2 dni)

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych celu publicznego według Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.

Cel szkolenia
Przygotowanie uczestników do zgodnego z Prawem polskim przygotowania i realizowania zamówień publicznych. Omówienie uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Zapoznanie z zasadami zarządzania projektami, wymaganiami dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, harmonogramu robót, oraz tzw. przedmiaru robót (cena kontraktowa).

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi w oparciu o prezentację multimedialną z elementami warsztatów (przykłady, dyskusja i studia przypadków). Wykładowca, w oparciu o prezentację multimedialną, prowadzi uczestników przez kolejne etapy przygotowywania, sporządzania dokumentów według Prawa zamówień publicznych i procedur FIDIC, oraz omawia zgodne z Prawem zasady realizacji inwestycji budowlanych. Pozwala to na szybką orientację w specyfice problematyki, oraz gwarantuje wysoką efektywność przyswajania wiedzy, a nawet skomplikowanych problemów.
Efekty z szkolenia dla uczestnika
1. Poznanie procedur realizacji inwestycji w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
2. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa budowlanego w realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Poprawność realizacji inwestycji budowlanych w zgodności z zawartym Kontraktem i przepisami Prawa.
4. Poznanie zasad przygotowania i sporządzania dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Ustawę prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy.
5. Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.
6. Zasady sporządzania tzw. przedmiaru robót (ustalenie ceny kontraktowej).
7. Omówienie wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji.
8. Współpraca stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji.
9. Podstawy zarządzania projektami inwestycyjnymi.
10. Wykorzystanie programu komputerowego Microsoft Project do sporządzania harmonogramów rzeczowo – finansowych. Problemy z realizacją inwestycji bez harmonogramu.
11. Umiejętne unikanie „pułapek” spowodowanych "dawnymi" przyzwyczajeniami w prowadzeniu budowy, wycenie i rozliczeniach robót.
12. Błędy, jakie najczęściej popełnia Zamawiający, Wykonawca i Inżynier, na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji (błędy w zarządzaniu inwestycją).

 

                                                                                                     PROGRAM SZKOLENIA (WARSZTATY)

1. INWESTYCJE BUDOWLANE Warunki Kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych. Zgodność Warunków Kontraktowych FIDIC z ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, oraz Prawem budowlanym. Realizacja inwestycji w oparciu o tzw. Czerwoną i Żółtą Książkę FIDIC. Kontrakt i umowa. Hierarchia ważności dokumentów w kontrakcie. Rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych, a Prawo budowlane.


2. UWARUNKOWANIA PRAWNE Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Strony kontraktu: Zamawiający i Wykonawca. Kontrakty obmiarowe i ryczałtowe. Ryzyko Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy.


3. PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalno – użytkowy (Wymagania Zamawiającego). Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – ich rola i miejsce w kontrakcie. Dokumentacja Projektowa (Rysunki). Oferta Wykonawcy. Akt umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy. Przedmiar robót (obmiarowy i ryczałtowy), oraz Preambuła do przedmiaru robót. Kwoty tymczasowe (warunkowe). Błędy, jakie popełnia Zamawiający w przygotowaniu inwestycji celu publicznego. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i nieprzestrzeganie przepisów prawa. Uwarunkowania prawne nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązującego Prawa w zamówieniach publicznych.


4. REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH CELU PUBLICZNEGO Uwarunkowania prawne realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych? Istotne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych. Kodeks cywilny w realizacji inwestycji budowlanych. Prawa i obowiązki Zamawiającego, oraz Wykonawcy po zawarciu umowy (kontraktu). Zamówienia (roboty) dodatkowe i uzupełniające z ustawy Prawo zamówień publicznych. „Roboty zamienne” w zamówieniach publicznych. Zmiana umowy, aneksy, rozwiązanie umowy. Roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową. Roszczenia Wykonawcy. Okres budowy, oraz okres gwarancji i rękojmi (okres zgłaszania wad). Świadectwa płatności. Rozliczanie robót. Próby końcowe. Roboty przekazane do eksploatacji.


5. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Na czym polega zarządzanie projektami inwestycyjnymi? Doświadczenia i standardy światowe. Etapy realizacji inwestycji. Zależność pomiędzy kolejnymi etapami projektu budowlanego. Cykl życia projektu inwestycyjnego. Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami. Grupy procesów i oddziaływania pomiędzy grupami procesów w ramach danego etapu projektu. Organizacja zespołu zarządzania inwestycjami budowlanymi. Komitet sterujący inwestycją budowlaną.


6. ZASADY WYCENY PRZEDMIARU ROBÓT W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (S.I.W.Z.) Zasada określenia Kwoty kontraktowej (Ceny) przez Wykonawcę robót. Kosztorys inwestorski.


7. HARMONOGRAMY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Harmonogram dla zarządzania inwestycją i harmonogram realizacji inwestycji (budowy). Harmonogram w oparciu o program Microsoft Project. Wykorzystanie harmonogramów w realizacji przedsięwzięć. Możliwości oceny opóźnień w robotach i przewidywanych terminów zakończenia przedsięwzięcia.
 

8. MEDIACJA, ROZJEMSTWO I ARBITRAŻ W ROZSTRZYGANIU SPORÓW Rola Rozjemcy w Kontrakcie i rola Arbitrażu (zapis na arbitraż). Rozstrzyganie Sporów. Kierowanie wniosków do Komisji Rozstrzygania Sporów. Mediacja i ugoda w Kodeksie postępowania cywilnego.