Aktualności
 • Kontakt

  Stowarzyszenie
  Rozwoju i Edukacji "Lider"

  ul.Monte Cassino 13

  70-466 Szczecin

  tel. 889 409 613 (T.Schneider)
   

  fax. 91 422 13 11

   

  e-mail: kontakt@srie-lider.pl

   

  REGON: 321319919

  NR KRS: 0000439753

  NIP: 8513167198

   

  Nr konta: 80-2490-0005-0000-4500-5771-4520 (Alior Bank)

 • Kim jesteśmy?

   

  Jesteśmy grupą ludzi, którzy stawiają na rozwój i edukację siebie zarówno jak i osób, które Nas otaczają. Uczymy, tworzymy i rozwijamy się 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

   

Subskrypcja

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU I EDUKACJI „LIDER"

  ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 §2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym głównie dla edukowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, prowadzenia kształcenia podyplomowego a także dla realizacji innych inicjatyw społecznych.

 

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

2. Niniejszego Statutu.

 

§4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności województwo zachodniopomorskie.

 

§5

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§7

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§8

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, emblematu, sztandaru i innych symboli  na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§9

Stowarzyszenie ma prawo powoływać opiekunów naukowych, radę naukowo-programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  §10

 

A. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, której celem jest upowszechnienie wiedzy i umiejętności potrzebnych we współczesnej gospodarce, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój kapitału społecznego w szczególności poprzez organizowanie seminariów, kursów, szkoleń i kształcenie podyplomowe jak również działalność doradczą.

 

2. Organizowanie i prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

 

3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwijania, umacniania i wspierania wszelkich działań prowadzących do rozwoju gospodarczego, w szczególności:

- promowanie rozwoju przedsiębiorczości,

- wspieranie osób chcących prowadzić działalność gospodarczą,

 

4. Działania w sferze społecznej, w szczególności:

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy,

- promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, swobód obywatelskich i demokracji,

- organizowanie różnych form wsparcia dla osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,

- podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- podejmowanie inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,

- organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej a także prowadzenie zbiórki społecznej na określony cel

- promocja idei wolontariatu,

- podejmowanie działań na rzecz aktywizacji oraz poprawy sytuacji różnych grup osób niepełnosprawnych,

- inspirowanie i udział w prowadzeniu badań naukowych w szeroko rozumianej sferze społecznej,

5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska,

6. Promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8. Działania na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy, pomiędzy różnymi społecznościami w ramach Unii Europejskiej,

9. Propagowanie idei dialogu społecznego.

 

B. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie:

- współpracuje z samorządem lokalnym, samorządami zawodowymi, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi,

- organizuje szkolenia, konferencje , wykłady, warsztaty itp.

- uczestniczy w projektach organizujących i finansujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia,

- opiniuje projekty aktów prawnych, istotnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia,

- zabiera głos w publicznej debacie na tematy związane z przedmiotem działań Stowarzyszenia,

- organizuje konkursy, przyznaje nagrody, wyróżnienia,

- organizuje turnieje, olimpiady, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- wydaje biuletyny oraz inne materiały w związku z działalnością statutową,

propaguje swoje idee w środkach masowego przekazu,

- wykonuje analizy, badania naukowe, oraz prowadzi projekty badawcze,

- współpracuje w celach statutowych z placówkami kultury, sztuki, oświaty, nauki, ochrony zdrowia,

- gromadzi środki finansowe oraz zasoby materialne dla celów statutowych Stowarzyszenia.

 

  ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)       zwyczajnych,

b)       wspierających,

c)       honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)       złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)       przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Pisemna deklaracja przystępującego musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, datę urodzenia lub założenia, miejsce zamieszkania lub siedzibę, oświadczenie o przystąpieniu oraz w przypadku osób fizycznych zakres deklarowane stowarzyszeniu pomocy.

 

§ 12

 

1.         Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.      Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

3.           Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

 

§ 13

 

1.           Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która swoją działalnością i postępowaniem gwarantuje propagowanie idei i celów Stowarzyszenia.

3.              Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 

1.         Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)       uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

c)       korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d)       brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu,

e)       zgłaszania wniosków i postulatów, dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

1.         Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)       czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)       regularnego opłacania składek,

d)       dbania o mienie Stowarzyszenia.

2.         Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

3.         Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4.         Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

5.         Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)       wykluczenia przez Zarząd:

·         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·         z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·         z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

·         na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)       śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

6.         Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1.       Walne Zgromadzenie Członków,

2.       Zarząd,

3.       Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

Kadencja władz

1.       Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

2.       Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie, następujące po sobie  kadencje.

 

§ 18

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 19

 

1.         Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)         z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)         z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2.         Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.         Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4.         Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie
i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.         Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)       uchwalania zmian statutu,

c)       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)       rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)        uchwalanie budżetu,

g)       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,

h)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 20

 

1.     Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2.     Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

3.     Zarząd składa się z 2 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów. Prezes i wiceprezesi wybierani są przez Walne Zgromadzenie

4.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.

6.     Do kompetencji Zarządu należą:

a)       kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia

b)       realizacja celów Stowarzyszenia,

c)       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

d)       sporządzanie planów pracy i preliminarza budżetu,

e)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f)        podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

g)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i)         przyjmowanie i skreślanie członków.

7.     Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

8.     Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes oraz każdy z Wiceprezesów lub  upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

  

§ 21

 

1.     Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób - przewodniczącego oraz sekretarza.

3.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)       kontrolowanie działalności Zarządu,

b)       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)       składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

  ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 22

 

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.

2.     Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)       ze składek członkowskich,

b)       darowizn, spadków, zapisów,

c)       subwencji i kontraktów,

d)       dotacji i ofiarności publicznej

e)       wpływów z działalności statutowej,

f)        dochodów z majątku stowarzyszenia,

3.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5.     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w  sprawach majątkowych, których wartość przekracza 10 000 PLN ( dziesięć tysięcy ) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

 

1.     Uchwałę w sprawie zmiany statutu może podjąć Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.